1919. április 21. Húsvéthétfő Nyomtatás E-mail


1919. április 21. Húsvéthétfő


Húsvéti gyermekmatiné volt a Magyar Állami Operaházban, erről írta az Ifjú proletár:


„Az élet szépségei csak a burzsoák gyermekei előtt voltak nyitva.
A kis proletárok előtt az élet csak a rossz oldaláról, a fonákjáról mutatkozott be. A burzsoá osztályuralom gyermekeinket csak a bűnre tanította, és arra, hogy az élet csakis munkából, csakis szenvedésből és kínlódásból áll.

A mi uralmunk megnyitja a gyermekek előtt az igazi élet kapuit.

Ezt a célt szolgálják a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesületének a proletárgyermekek számára rendezett színielőadásai, melyek között kimagasló helyet foglal el a hétfő délelőtti operaházi előadás.

Jancsi és Juliska c. operett és A törpe gránátos c. tréfás balett került színre. A kis proletárok már tíz órakor megérkeztek a csoportvezető elvtársak felügyelete alatt. Vörös zászlókkal vonultak fel, és az Internacionálét énekelték. Az előadást, mely a kis proletároknak néhány kellemes, derűs órát szerzett, a kommunista himnusz nyitotta meg, amelyet az Operaház énekkara énekelt el.

Az Operaház igazgatósága ingyen osztogatta a Magyar Színpadnak erre az alkalomra készült különkiadását, amelyből a fiatal hallgatóság elolvashatta a két darab meséjét és a szereplők neveit is.

A Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete a különböző színházakban hetenként négy előadást és mesedélutánt rendez, amelyre ezentúl a gyermekek nem csoportokban, hanem külön-külön fognak megjelenni, ugyanúgy, mint a felnőttek, mert a cél az, hogy a jövő munkásait önállóságra neveljék.”


*  *  *


Határozatot hozott a kormányzótanács, hogy front mögötti bizottságokat kell működtetni a rend és fegyelem biztosítása érdekében.

A létrehozandó bizottságok elnökévé Szamuely Tibort nevezték ki. Az április 21-i megbízással akkora hatalomhoz jutott,  amilyenről Kun Bélán kívül senkinek fogalma sem volt.


Azóta, hogy Szamuelyt leváltották hadügyi népbiztosi tisztségéből, a közoktatási népbiztosság propaganda osztályát vezette, egyúttal Budapest lakásügyi diktátora volt.

Szándékosan mellőzték mind a front mögötti bizottságok, mind Szamuely Tibor hatáskörének pontosabb szabályozását. Ekként Szamuely további tevékenysége a gyakorlatban korlátlanná vált.

A kormányzótanács által egyhangúlag jóváhagyott írásos felhatalmazás csak ennyit tartalmazott:

„A forradalmi kormányzótanács Szamuely Tibor népbiztost megbízza a tiszántúli Vörös Hadsereg mögött a rend és a fegyelem fenntartásával, - és felhatalmazza őt, hogy e célra, ha szükséges, a forradalmi törvényszék mellőzésével is bárminemű eszközt igénybe vegyen.

Budapest, 1919. április 21.

A forradalmi kormányzótanács.”


*  *  *

Húsvéthétfőn teljes erővel működtek egész Budapesten Cserny József különítményei, hogy letartóztassák a túszok listáján szereplő személyeket.
Aki idejében hírét vehette a veszélynek, elmenekült az őrizetbe vétel elől.

Egy ilyen menekülési eset Károlyi Mihály visszaemlékezéseiben is fellelhető:

„Családommal visszavonultam a Buda felett emelkedő Svábhegyre, onnan kisértük figyelemmel az ország sorsát. Csendes magányban éltünk gyermekeinkkel, Cora kutyánkkal és egy tehénnel, amely a család tejszükségletéről gondoskodott és naphosszat békésen legelt a szalonunk előtt elterülő gyepen. (...) A kormány védelmünkre három őrt rendelt ki a villa őrzésére. Elég nyilvánvaló volt, ez a védelem egyúttal arra szolgál, hogy engem és a látogatóimat megfigyeljenek...

Egy éjszaka, amikor az őrök már szundítottak, meglepő látogatást kaptunk:

Apponyi Albert fia, Apponyi György lopódzott a villába, és suttogva közölte,hogy apja odakint bebocsátásra vár. Ezt a házat tartotta a maga számára a legbiztosabb búvóhelynek, mert úgy gondolta, nálam, aki éveken át politikai ellenfele voltam, senki sem fogja keresni. Nem lett volna bölcs ebben a vörösök által ellenőrzött kis villában hosszadalmasán rejtegetni Apponyit, hiszen mindenki ismerte rendkívül magas, szikár alakját, sasorrát és hosszú, festői szakállát. Még a személyzet elől is rejtegetni kellett. Bezártuk tehát a feleségemével szomszédos szobába. …

Néhány nap múlva aztán eljött érte a fia, és a szárnysegédem segítségével, egyik bundámba burkolva, késő éjszaka átvitték nővérem, Pappenheim Siegfriedné Budapest környéki birtokára.”


*  *  *

Az olyan közismert személyiségeket, mint gróf Apponyi Albert, természetesen automatikusan felvették a túszok listájára, de az elhurcolásra szántak többségét a telefonkönyvből szemelték ki. Így jött létre Szántó Rezső 485 személyt tartalmazó névsora, figyelembe véve azt is, hogy mennyi szabad hely van Budapest rabtartó intézményeiben, főképp a Markó utcai börtönben és a Gyűjtőfogházban.

De a kiszemeltekre leselkedő veszélyt jó jelzőrendszer jelezte, mert Cserny József különítményesei csak 169 személyt tudtak letartóztatni.

A történeti hűség megköveteli a kommün fogságába került 169 budapesti túsz névsorát:

Alpár Ignác műépítész, Auer Róbert nagykereskedő, Almássy László ügyvéd, Andreánszky Jenő dr. orvos, özv. Ábrányi Kornélné.

Bozóky Ádám ügyvéd, Baross János dr. ügyvéd, Baruch Aladár tisztviselő, Baruch Jenő kereskedő, Berzeviczy Albert dr. az Akadémia elnöke, Brust Dávid magántulajdonos, Békássy Elemér tisztviselő, Bäumel Sándor nagykereskedő, Bischitz Salamon magánzó, Becsey Antal mérnök, Berzeviczy Gábor őrnagy, Bíró Henrik malomtulajdonos, Barta Ödön dr. ügyvéd, volt képviselő, Barát Ármin nyug. min. osztálytanácsos, Bilits Sándor fatermelő, Bachruch Károly gyáros, Bachruch Albert hivatalnok, Brachfeld Sándor kereskedő, Bacher Emil malomigazgató, Báránszky Gyula dr. ügyvéd.

Cristofoli Vince munkaügyi bírósági jegyző, Cserny Károly nyug. osztálytanácsos, Czettel Gyula magánzó (76 éves), Csizmadia Endre dr. ügyvéd, Concha Győző egyetemi tanár (73 éves), Crony István MÁV-tisztviselő, Crony Endre gazdálkodó.

Darányi Ignác volt miniszter (71 éves), Dessewffy Aurél gróf földbirtokos (75 éves), Dani Balázs tábornok, Deutsch Antal hírlapíró (70 éves), Domony Móric igazgató, Doctor Guidó gyárvezető, Dirsztay Béla báró, magánzó, Dirsztay Gedeon dr. banktisztviselő, Dirsztay Andor báró, Dobay Aurél bankigazgató, Davidsohn Horác kereskedő, Donner Gyula bankigazgató, Déry Béla festő, Darányi Ferenc ügyvéd, Dukesz D. Arnold hivatalnok, D' Orsay Olivér nyug. alezredes (74 éves).

Ernei Károly bankigazgató, Erödy Tihamér dr. ügyvéd, Ehrlich G. Gusztáv kereskedő (70 éves), Esterházy Móric gróf, volt miniszterelnök, Erödy Béla tankerületi főigazgató (73 éves), ifj. Erödy Béla hivatalnok, Esterházy Pál gróf földbirtokos.

Fábián Béla dr. törvényszéki bíró, Ferdinándy Géza dr. egyetemi tanár, Füzesséry Zoltán dr. ügyvéd, Friedrich István gyáros, volt hadügyi államtitkár, Fodor István igazgató, Filó János dr. gyógyszerész, Fejérváry Imre báró nyug. főispán, Freudiger Károly gyáros, Freudiger Lipót gyáros, Fleissig Sándor bankigazgató, Freud Emil mérnök, Feillitzsch Berchtold báró közigazgatási bíró, Festetich Pál gróf földbirtokos (78 éves), Fényes László hírlapíró, Freund Salamon vállalkozó, Fióth Miklós hivatalnok, Fellner Frigyes egyetemi tanár, Fittler Dezső ügyvéd, Fischer Emil kereskedő.

Grossmann Miksa kádár, Görgey József, Groedel Bernát báró fakereskedő, Goldzieher Géza papírkereskedő, Greiner Gyula fatermelö, Gerléi Lajos igazgató, ifj. Gerléi Lajos hivatalnok, Grünfeld Miksa kereskedő, Goldschmindt Bernát könyvkereskedő, Györy Lóránt államtitkár.

Hennyey Vilmos postafőigazgató, Hazay Elemér százados, Horváth Elemér bankigazgató, Hoffmann Vilmos szállító, Hegedűs Lóránt bankigazgató, Herczeg Ferenc író, Holzer Sándor kereskedő, Harkányi Béla magántanár, Hellebrand János ügyvéd, Helvey Tivadar vegyész, Heinrich Dezső kereskedő, Hedry Aladár dr. közjegyző, Halom Dezső bankhivatalnok, Horánszky Lajos bankigazgató, Hetényi Imre rendőrtanácsos, Havass Rezső dr. földrajzi író, Heinrich Ferenc vaskereskedő, Heinrich Aladár vaskereskedö, Hercz Lajos szalámigyáros, Haller István volt képviselő, Huszár Károly volt képviselő.

Jeszenszky Pál vezérigazgató, Jakabffy Imre volt államtitkár, Juhász Andor táblaelnök.

Kmetty Károly dr. egyetemi tanár, Keszthelyi Ernő bankigazgató, Kornfeld Pál báró bankigazgató, Karátson Lajos volt államtitkár, Kovácsy Kálmán lelkész, Kovács Aladár nyug. ezredes, Kuffler Dezső gazdász, Kende Tódor mérnök, Kollár László ügyvéd, Kirchner Sándor alezredes, Kirchner Hermann nyug. altábornagy.

Lovászy Márton dr. hírlapíró, volt képviselő, Lévay Lajos min.tanácsos, Liebner József gazdálkodó, Lichtig Samu gyárigazgató, Liebner János lelkész, Lánczy Leó bankigazgató.

Meskó Pál szövetkezeti igazgató, Méhely Kálmán szakíró, Müller József gyáros, Meszlényi Adrienne színésznő, Martos Frigyes mérnök. Mautner Alfréd kereskedő, Malcsiner Emil hírlapíró.

Nákó Sándorné grófné, Nyékhegyi Ferenc alezredes, Nagel Marcell igazgató, Nagy Ferenc dr. volt közélelmezési miniszter.

Ottlyk Iván volt államtitkár, Orosdy Fülöp földbirtokos.

Payr Vilmos volt államtitkár, Porzsolt Kálmán író, Pál Alfréd, Polónyi Dezső dr. ügyvéd, Platthy György dr., Polóny Géza (71 éves) volt képviselők, Polónyi Gyula gazdálkodó.

Rubinek Gyula, az Országos Gazdasági Egyesület igazgatója. Rákosi Jenő író (77 éves), Ráth Endre dr. volt képviselő.

Strausz István dr., az állami számszék elnöke. Simonyi-Semadam Sándor volt képviselő, később miniszterelnök, Sándor Pál vezérigazgató, volt képviselő.

Szimon Ignác bankigazgató, Szlavek Ferenc kúriai bíró, Szávozdy Andor műegyetemi hallgató (a terroristák megkínozták), özv. Sztankay Béláné, Szász Károly, a képviselőház volt elnöke, Szilassy Zoltán volt képviselő.

Timon Ákos egyetemi tanár, Turánszky László megyei főjegyző, Teleszky János dr. volt miniszter.

Vörös László volt miniszter, Vigyázó Ferenc gróf földbirtokos, Walder Gyula bankigazgató, Wenckheim József, Dénes és Lajos grófok, földbirtokosok, Wolfner Tivadar báró bőrgyáros.

Zboray Miklós dr. volt képviselő, Zimmer Ferenc halászmester.


*  *  *

Debrecenben történt:

Reinheimer Rezső huszonhét éves, a debreceni mezőgazdasági gépgyár művezetőjéből lett különítményes valamiért gyűlölte Rubin Farkast, a gyár negyvenhat éves igazgatóját.


Április 21-én késő este egy egész raj terrorista élén rátört Rubin Farkasra és letartóztatta fiával, Rubin L. Ákossal együtt.

Éjféltájban hurcolták őket bántalmazások közepette a Kossuth utcai temető felé.

A temető bejáratánál Reinheimer főbe lőtte az apát.

Eközben a fiú elszaladt. Vad lövöldözéssel eredtek nyomába, de sikerült megmenekülnie.

 

 
< Előző   Következő >