Magyarország balliberális bemutatása az EU-ban Nyomtatás E-mail

gyalazat_Europa_nepei.jpg


Magyarország balliberális bemutatása az EU-ban

 

 

A magyar történelem durva  meghamisítása a Hungaro-Hillerék által jóváhagyott "bemutatásunk" az Unióban.

Az Európai Parlament Információs Hivatala 2004 előtt kiadott egy "Európa ma és holnap" c. nagyalakú, igényes kivitelű brosúrát. A kiadvány több nyelven 28 EU-tagország önbemutatkozását tartalmazza. A magyar részt a fenti képen látható 1995-ös botrányos, magyargyalázó könyvből vették át.

A 28 ország bemutatkozása három minőségi kategóriába sorolható:

A többség reális történelmi és kulturális tényanyagot közöl hazájáról.

Néhány Unióba igyekvő ország a nemzeti legendáit is beilleszti, és a számukra kínos adatokat, folyamatokat vagy elhallgatja, vagy eufémizmusokba burkolja. (Törökország, Szlovákia, Románia sorolható ebbe a kategóriába).

A harmadik, - legmegdöbbentőbb - felfogás a magyar.

Nézzük a magyarbálint-hilleri bemutatás évszámait:

"1000 - a magyar állam megalapítása az ország első királya, István alatt.
1308-1437  - A központi hatalom megerősítése.

1541  - a törökök beveszik Budát. Az ország 3 részre szakad: a Habsburgok elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt,
Magyarország középső része a törökök közvetlen ellenőrzése alá kerül, mialatt a Tiszától keletre levő részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.
1711-1848   - osztrák uralom.

1867  -a körülbelül fél évszázadig tartó Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása.

1914  - Magyarország részt vesz az I. világháborúban a német birodalom oldalán. A Magyar Köztársaság megalapítása november 16-án.

1938  - szövetség Nácinémetországgal.

1941  - hadüzenet a Szovjetuniónak.

1944  - az ország elfoglalása a német csapatok által. Számtalan magyar zsidót deportálnak. Hadüzenet Németországnak decemberben.
1945  - a Vörös Hadsereg elfoglalja Budapestet és elűzi a németeket.

1949  - a Magyar Népköztársaság alkotmányának elfogadása.

1956  - népfelkelés, a szovjetek erőszakosan leverik, az akkori államfőt, Nagyot halálra ítélik.

1989  - Magyarország ismét demokratikus ország lesz. A szovjet csapatok elhagyják az országot.

1990  - az első szabad választások."

 

A bal-liberálisok ennyit tudnak Magyarországról?
Első, futó áttekintésre is nagyon hiányosnak tűnik! Nézzük alaposabban!

Feltűnő, hogy 1000 előtt nem volt magyar történelem, sőt a Kárpát-medencében sem történt semmi?
Hiszen Szent István (és nem István!) 1000-ben már a KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAMOT alapította meg!
Mi volt a HONFOGLALÁS előtt? Az első Árpádok mit csináltak 895-től? Vagy honalapítás, honfoglalás sem volt?

A többi 27 ország természetesen ismerteti történelme kezdeteit is.
Például Spanyolország a római kor után helyet szorított a vandál és a nyugati gót államnak, majd a mórokénak is.
Belgium Caesar galliai hódítását, majd a frank birodalmat is felvette történelmi életrajzába.
Törökország Kr. u. 196-tal, Septimius Severussal kezdi a történetét, majd Nagy Konstantin, illetve a bizánci császárság következik.

Szlovákia az egzakt módon soha nem azonosított Nagy-Morva Birodalommal és Svatoplukkal kezd, - majd Bratislava első nyomaként megemlíti Árpád utolsó csatájának helyszínét, a világtörténelmi jelentőségű pozsonyi csatát.  Vajon a "magyar" libernyák szocik miért hallgatnak róla?

Románia még tovább megy, idézem:
"Kr. e. VI. sz. a románok őseinek, a dákoknak első említése Homérosz és a nagy antik mesélők által."
(finom elszólás: mesélők)
"Kr. e. I. sz. a rómaiak elfoglalják Dacia területét. A romanizálási folyamat kezdete."
(Apró probléma: mindez Kr. u. 106-ban, tehát csaknem 3 évszázaddal később történik.) És így tovább…

 

 • Mi magyarok miért NEM említjük a honfoglalást? 

 • Vagy pontosabban: a kettős honfoglalást?

A szlovákok felhasználják még az 907-es pozsonyi győztes csatánkat is a saját önigazolásukra!

Miért nem említjük a frank oklevelekben többszázszor előforduló Hungarus nevet?
A Kr. e. VI. századból a jürkákat bemutató Hérodotoszt?
527-ből a hun királyt említő bizánci krónikát?
Gardizit, ibn Rusztát, Dzsajhánit, Bölcs Leót, Bíborbanszületett Konstantint vagy 889-ből Regino prümi apátot, akik a türkökkel és szkítákkal azonosítanak bennünket?

A tordosi és tatárlaki rovásírás-leleteket is emlegethetnénk oly joggal,  ahogyan a törökök emlegetik civilizációjuk őseiként az asszírokat, hettitákat, vagy ahogy a románok a dákokat és rómaiakat!

Iszonyú kártékony ez a torzító elhallgatás!

 

Lám, a románok tudomást sem vesznek arról, hogy Constantin Daicoviciu, a dákoromán folytonosság (kontinuitás) elméletének atyja 1973-ban, halála előtt maga fedte fel a Történeti Intézet és a Történeti Múzeum munkatársainak, egyetemi kollégáinak, diákjainak korábbi publikációi hazug voltát. Tételesen felsorolta a saját történelemhamisításait:

A Nestor-krónika nem oláhokat, hanem frankokat írt.
Anonymus ac pastores Romanorum kitétele sem daciai oláhokra, hanem dunántúli, frank fennhatóság alatt élt rómaizált pannonokra vonatkozott.

Mi pedig saját történelmünk elhallgatásával szinte IGAZOLJUK szomszédaink dogmává merevült történelmi hazugságait?

 • Az Árpád-kor nem létezett? Letagadjuk, elhallgatjuk?

 • Nem volt Árpád-ház? Nem volt Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Margit, Szent Kinga, Szent Erzsébet sem?

 • Nem volt tatárjárás?

 • Nem volt a világelsők közötti politika-jogtörténeti dokumentumunk - az Aranybulla sem?

Szomszédaink közül a csehek büszkén emlegetik a Przemysl-, a lengyelek a Piast-házat!

 

 • Nem találom 1456-ot!

Az egész keresztény világban harangoznak a nándorfehérvári diadallal végződő keresztes hadjárat emlékére, mi meg sem említjük!

III. Callixtus az 1456. június 29.-i Bulla orationumban III. Mohamed áprilisi hadrakelése hírére, a török megállításáért való imára buzdító harangozást rendelt el, és hát a törököt bizony Nándorfehérvárnál állította meg Hunyadi és Kapisztrán.

 • Mátyás humanista, reneszánsz birodalma említésre sem méltó?

 • Hol marad a sok évszázados törökellenes, a magyarságot felőrlő, „keresztyénség-védőpajzsaként” való küzdelmünk? Mi magyarok nem vagyunk erre büszkék?

 • Mohács elég jelentős csata lehetett, hiszen a szlovákok felhozzák saját történelmi eseménysorukban! Mi nem!

A Habsburgok dehogy foglalták el a nyugati részt: - kettős királyválasztás történt, s a két királyi ház megosztozott a török által kettészelt országon.

 • Az Erdélyi Fejedelemség a magyar állam menedékhelye lesz, - ez se érdemelt egy bekezdést?

 • Nem található a vallásszabadságot világelsőként deklaráló tordai országgyűlést sem! (1568)

Ennek a feltűnően eurokonform, korát messze megelőző intézkedésnek a mellőzése egyenesen megdöbbentő! Természetes módon adódik minderre a magyarázat:

A kereszténység felvételének, az Árpád-házi szentek, a nándorfehérvári harangozás és a tordai országgyűlés együttes elhallgatása a tudatos nemzet- és kereszténységellenesség megnyilvánulása.

A katolicizmus, ill. a reformáció a szlovákoknál, a huszitizmus minden szomszéd önjellemzésében megtalálható, rajtunk kívül.

 • Szégyen: Egyetlen árva sort sem érdemelt hazánkból a török kiűzetése 1686 Buda, 1697 Zenta

 • Mint ahogy Thököly és II. Rákóczi Ferenc sem!

 • Hiányzik a magyar reformkor. Úgy, ahogy van. Mindenestül!

 • 1848/49-es forradalmunkról sincs egy árva szó se!

 

Nem baj, a románok felhozzák bizony, mint a saját forradalmukat! Az osztrákok is, bár ők meghagyták nekünk.

Ezután egy szépen felépített, épületes baromság következik: Magyarország vett részt a németekkel I. világháborúban, - nem pedig az Osztrák-Magyar Monarchia.

 • Az 1918-as forradalmat nagyvonalúan 1914 novemberére teszik és ezt az ostobaságot a kifejtő részben megismétlik!

A történelmünket nem ismerő külföldi ezt úgy értheti, hogy az önálló, köztársasági károlyi-Magyarország harcolt Németország oldalán és Trianont ezért kaptuk büntetésül.

 • A kifejtő részben idetoldnak még egy nagy hazugságot: Magyarország területének szerintük csak 1/3-át vesztettük el!

 

Ezek a történelemhamisító gazemberek a konstrukciójukban azt sulykolják az európaiakba, hogy micsoda rettenetesen erőszakos, összeférhetetlen, bűnös nép voltunk mindig!

 

 • 1938: - Szövetség Nácinémetországgal!

A második világháborúban a környékünkön mindenki a rossz oldalon vett részt. Ennek elmismásolását zseniális találékonysággal oldották meg a magukra valamennyit is adó szomszédaink:

Ausztria: „1938 március: Anschluss.” Kész. Nyilván kimaradtak a háborúból, mert utána csupán a köztársaság 1945-ös kikiáltását említik meg.

Szlovákia: „1939-45 rövid függetlenség Nácinémetország uralma alatt.” Mesteri, szépségdíjas, zseniális meghatározás! Függetlenség egy uralom alatt, amely ráadásul nácinémet elnyomást sejtet. Ez bizony elhatárolódás a náciktól, sőt nyilván szenvedés is! Nem pedig egy rosszízű szövetség, mint a mienk.

Románia: „1940. nov. 23. Románia csatlakozik a hármas szövetséghez.” Ez is elegáns: a hármas szövetséget említi. Ilyen valóban volt, létrejött 1882-ben, résztvevői az Osztrák-Magyar Monarchia, Németország és Olaszország. De szétbomlott az I. világháború során. 1916-ban Olaszország és Románia rárontott a szövetségeseire! De ez a csúsztatás elegánsan kikerüli a II. világháborús részvételük emlegetését.

Persze nem említik az apró, echte román találmányokat sem ezekből az időkből: a meghalató-vonatokat, a zsidók jég alá lövetését , sem a favágótőkén lefejezett szárazajtai magyarokat, a megtizedelt Köröstárkányt, Gyantát, stb.

 

 • 1938-ban szövetséget kötöttünk Nácinémetországgal! Ez egy igazi liberóbolsi találmány!

Nos, 1938-ban kötöttünk egy adóügyi pótegyezményt a németekkel (december 10.) Ausztria német megszállása tette szükségessé. Merüljünk el most egy kicsit ebbe a gyanús 38-as évbe! Az Anschluss nemcsak az adóügyi pótegyezményt hozta, hanem páni félelmet a szomszédunkká vált Nagynémet Birodalomtól!

Politikusaink nem rokonszenveztek a nácikkal, emlékeztetőül csak két eset:

Az első németországi látogatásáról hazatérő Horthy így jellemezte Hitleréket:

"Túl sok bennük a vörös!"

Teleki pedig nemegyszer kijelentette:

„A német vereség a mi vereségünk is lesz, de a német győzelem a mi pusztulásunk!”

 • 1938 nem a németbarátság éve volt. Horthy és Kánya Kálmán már februárban egy németellenes horizontális tengelyről tárgyalt Varsóban, olasz-jugoszláv-magyar-lengyel lett volna ez a tengely. Miért hiányzik ez a történelem tankönyveinkből?

1939-ben megvalósult a magyar-lengyel határ és szeptemberben NEM engedtük át hazánkon a német csapatokat Lengyelország hátába. De a németekhez lelkesen csatlakozó szlovák csapatokat se! Ez kevésbé közismert. A szlovák változat persze érthetően elhallgatja, hogy a lengyeleket hadüzenet nélkül, náci módon megtámadták!

 

 • 1941 - Hadüzenet a Szovjetuniónak! - írják önfeledten.

Hogyan is volt? Üzentünk mi hadat?

A kassai, rahói, körösmezői stb. bombázások után megállapítottuk, hogy ez bizony hadiállapot. Ennek a kérdésnek hatalmas irodalma van, elégedjünk meg annyival, hogy a nemzetközi jog élesen megkülönbözteti a hadüzenetet és a hadiállapot tudomásul vételét.

Más kérdés, hogy a szintén EU-várományos Lengyelország, a balti államok, Bulgária SOSE üzent hadat a dicső Szovjetuniónak, mégis ugyanazt kapták jutalmul, mint mi büntetésül.

Amúgy a hadüzenettel oroszok nálunk is rosszabbul állnak. Elfelejtkeztek erről a jogintézményről Finnország, a balti államok, Lengyelország, de később Románia és Bulgária esetében is.

Több országot tiportak le hadüzenet nélkül.

 

 • 1944: - Számtalan magyar zsidót deportáltak!

Helyes állítás, igaz! Helyesen köthetnék össze a német megszállással.

Csupán egyetlen baj van: a zsidóüldözés egyetlen szóval sem szerepel sem a román, sem a szlovák, sem az osztrák, de még a német (ismétlem: a német!) országbemutatóban sem!

Próbáljuk meg kikövetkeztetni a holokauszt-kérdésben a tengernyi írásból és filmből profivá vált átlag eus-polgárok gondolatmenetét:

- Nem is a németek, hanem a magyarok működtették Auschwitzot!

Holott a magyarországi zsidók teljes kiirtását megakadályozó Koszorús ezredesnek és magának Horthynak köszönhető, hogy egyáltalán maradt zsidóság Közép-Európában!

 

A teljes igazság elhallgatása, történelmünk FONTOS fejezeteinek KIHAGYÁSA és sunyi részigazságok közlése súlyosabb bűn a legaljasabb rágalmaknál!

 

 • 1956: - népfölkelés! -írják eufemisztikusan, reform-kommunista módon.

De nekünk, magyaroknak 1956 FORRADALOM és SZABADSÁGHARC volt!

Amely megvilágosította a népi demokráciákról félrevezetett világot, a szovjet gyarmatokról, - amely előkészítette a kommunista rendszerek bukását, és amely rövid időre visszaadta nemzetünk (tudatosan tönkretett) ÖNBECSÜLÉSÉT és MEGBECSÜLÉSÉT világszerte.

 

Nagy, (illendőbben, európai módon: Nagy Imre) pedig nem államfő volt, hanem miniszterelnök!

 

 • 1991. jún. 19.: az utolsó szovjet katonák elvonulása.

A bevezető részben ez így szerepelt: „1989 a szovjet csapatok elhagyják az országot.”
Erre a primitívségre már nincs mit mondani.

A végéről hiányzik az Európai Unió koncepciójába illő esemény, a vasfüggöny lebontása!

*

A magyar nép és történelmünk további GYALÁZÁSA  a bemutatás  2. részében:


”Magyarország lakossága Európa legszínesebben kevert népeihez tartozik. 10 millió lakója között számos nemzetiséget találunk: német nyelvűeket, szlovákokat, románokat, délszlávokat (bosnyákokat, horvátokat, szerbeket, szlovénokat és szorbokat). A szintik és romák, akik a népességnek nem jelentéktelen részét alkotják (500 000), nemrégiben etnikai kisebbségként lettek elismerve.”

Végtelenül túlhangsúlyozzák, hogy Magyarország sokszínű, KEVERT népességű, SOKNEMZETISÉGŰ!  Ez a mániájuk 90 éve, a "tarkamagyar" MULTIKULTÚRA!

 

Érdekes, hogy ezt a kitételt NEM alkalmazza önmagára a többnemzetiségű Belgium, Litvánia, Észtország, Lettország. Se Románia, se Szlovákia!

Ők nemzetállamok!

Csak mi nem lehetünk NEMZET, (a saját nemzettagadó, demograta-haladó mszp-szdsz elitünk szerint), - pedig egyelőre még a magyar etnikum a meghatározó. Magyarországon.  Bár fogyunk!

 

 • 1980-tól máig a Kárpát-medence őshonos magyarsága több mint 2 millióval fogyott!

A  történelemhamisítók is ismerik ezeket az adatokat. De SEM erről, SEM az okról, Trianonról, és az azóta folyó magyarüldözésről egy szót se írnak. Sőt ehhez érezhető magyarellenes rosszindulattal KOLLABORÁLNAK.

 

Bosnyákok sosem éltek Magyarországon.

A szorbok említése még hajmeresztőbb. Tudálékosan a déli szlávjainkhoz sorolják őket. Nagy kérdőjel a félmilliós szinti és roma kisebbség is. A szinti szó jelentésére lázas kutatás után juthatunk. Voltaképpen azt képesek leírni, hogy nálunk nemcsak romák, hanem még romák is élnek. Szerintem félmilliónál többen. Nemlétező népcsoportokat is felhasználnak, hogy a magyarokat anullálják.

 • Leírhatták volna, hogy egyedül Magyarország ismeri el etnikai kisebbségként a romákat. (óh bocsánat: a romákat és a szintiket!)

 

 • Okoskodnak még a kiegyezésen és a Monarchián, - a függetlenségünket akkor hiányolják, NEM pedig a 46 éves orosz megszállás és gyarmatosítás alatt!

- Pedig függetlennek tekinthetnék az akkori Magyarországot, amely világelső volt pl. a vasúti közlekedésben, - amelynek előterjesztését, a Baross Gáborét fogadta el az 1892-es genfi vasútügyi konvenció.

- Amely akkor világelső volt a gabonafeldolgozó-iparban (csak a 2. helyezett volt az USA!),

- Amely Magyarország akkor szinte minden téren (tudományok, művészetek, építészet, felfedezések, stb.) a világ élvonalába tartozott.

- Amely akkor világelső oktatási- és nemzetiségi törvényeket alkotott és érvényesített, önállóan vett részt nemcsak az olimpiákon, hanem magának az olimpiai mozgalomnak a megteremtésében is.

*

Összegezve:

Liberálbolsijaink jól bemutattak bennünket egész Európának, a világnak, - hol bűnös, - hol szánalomra méltó, - általában pedig, mint egy semmirekellő országot!

Fűszerezték NEMZETELLENES gonoszságukat a mérhetetlen ostobaságukkal és szolgalelkűségükkel.

Magyarország ilyen bemutatása nyíltan MAGYARELLENES, saját terminológiájukkal RASSZISTA förmedvény.

Ez a "BEMUTATÁS"  bemutatja igazi viszonyukat Magyarországhoz és a magyar néphez!

 

Megjelent 2004-ben a DOMINIUM.HU oldalon és a JÓ HA FIGYELÜNK c. kiadványban.

*

Az idehaza eltitkolt balliberális EU-BEMUTATÁSUNK körülményeiről

 

 

 

 
Következő >