1919. március 20. csütörtök Vyx-jegyzék Nyomtatás E-mail

 

 

 

 

1919. március 20. csütörtök

 

  

Noha a tanácsköztársaság létrejöttének dátuma 1919. március 21. péntek, a döntő fontosságú közvetlen előzményekre huszadikán került sor.

 

Újságok e napon nem jelentek meg a betűszedők egyeztetett sztrájkja miatt. A kormány biztonsági ügyekért felelős tagjai és a fővárosi karhatalom vezetői azzal foglalkoztak, miként vegyék elejét annak a 23-ra tervezett kommunista fegyveres zendülésnek, amelynek szervezését a külső kőbányai gyűjtőfogházból irányította Kun Béla és szorosabb környezete. A koalíciós kormány, élén Berinkey Dénes miniszterelnökkel, készült a délután 17 órára kitűzött minisztertanácsi ülésre, hogy megtárgyalja a tervezett tárgysorozatot.

 

Délelőtt tizenegy órakor váratlanul megjelent Vyx francia alezredes a budavári királyi palotában, Károlyi Mihály ideiglenes köztársasági elnök hivatalában. Elkísérték őt az Entente (antant) néven ismert katonai szövetség Budapestre akkreditált angol, olasz, amerikai képviselői. Vyx volt a szövetséges katonai misszió vezetője. Azért kereste fel Károlyi Mihályt, hogy átnyújtsa neki azt a jegyzéket, amelyet előző nap küldött Belgrádból de Lobit tábornok, a Magyarország ellen vezényelt francia csapatok ideiglenes parancsnoka.

vyx.jpg

 

A Vyx-jegyzék néven ismert diktátum az egész magyar történelem legtragikusabb dokumentuma. Jelentőségéhez képest szövege igen kevesek előtt ismert, mivel 1919 óta csak elvétve, s akkor is csupán száraz szakkönyvekben publikálták. E jegyzék nyomán keletkezett a tanácsköztársaság.

 

A Vyx-jegyzék betű szerinti hiteles szövege:

 

„Magyarországi hadsereg de Lobit tábornok,

a magyarországi hadsereg ideiglenes parancsnoka, Belgrád, 1919. március 19.

 

Károlyi gróf őkegyelmességének

a magyar köztársaság ideiglenes elnöke, Budapest

 

Kegyelmes Uram!

A békekonferencián, az 1919. február 26-iki ülésen elhatározták, hogy azon célból, hogy a munkálatok folytatását akadályozó minden összetűzést elkerüljenek, tanácsos a magyarok és a románok között egy semleges zónát létesíteni, amelyben sem magyar, sem román katona nem lehet, amelynek azonban a fontosabb pontjait a szövetséges csapatok fogják megszállani. A főparancsnok engem delegált, hogy mindazon kérdéseket, melyek a konferencia ezen elhatározására vonatkoznak, Kegyelmességeddel egyetértőleg szabályozzam.

 

Budapesti képviselőm, Vyx alezredes a következőkkel van megbízva:

1. A fent említett elhatározást Önnek bemutatni és Önnel közölni, hogy milyen feltételek mellett szándékozom azt keresztülvinni.

2. Kegyelmességeddel egyetértésben, ezen elhatározás alkalmazásának részleteit szabályozni.
3. Ezen részletek közül nekem azokat előterjeszteni, amelyeknél közbenjárásom szükséges lenne. (7)

A/ A semleges zóna határai:

A semleges zónának, amelyet a szövetséges csapatok szállnak meg, következők lesznek a határai:

Keleti határ: Aradtól Nagyszalontáig vezető műút, a Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti vasútvonal, mindezen helységek a magyar és román katonai megszállás alól ki lévén zárna, ezen fent említett közlekedési vonalakat azonban a román csapatok és a szövetségesek ellenőrzése alatt álló lakosság - amennyiben ezt a gazdasági szükségletek kívánják használhatják.

Északi határ: A Szamos és Tisza folyó, Vásárosnaménytól öt kilométerre eső pontig.

Nyugati határ: A Tiszát öt kilométerre Vásárosnaménytól északnyugatra elhagyja, aztán Debrecentől öt kilométerre nyugatra, Dévaványától három kilométerre nyugatra, Gyomától nyugatra, Orosházától, Hódmezővásárhelytől és Szegedtől öt kilométerre nyugatra húzódik.

Déli határ: Maros folyó, Arad és Szeged városok, amelyek minden magyar és román csapat kizárásával a szövetséges csapatok által lesznek megszállna. A határok részletes vázlata későbben fog megállapíttatni.

B/ A zóna kiürítésének és megszállásának feltételei:

A magyar csapatoknak a semleges zóna nyugati határa mögé való visszavonulása, inkluzíve március 23-án kezdődik és egy maximális tíznapi időközben kell, hogy befejeztessék.

Ezen idő alatt Condrecourt tábornok, akit a semleges zóna keleti parancsnokságával bíztam meg, ezt a szövetséges csapatok által el fogja foglaltatni és ellenőrizni fogja a magyar csapatok kiürítési mozdulatait.

A román csapatokat felhatalmazza a békekongresszus, hogy vonalaikat a semleges zóna keleti határáig előretolják, jelenlegi elhelyezésükben megmaradnak azonban mindaddig, míg a magyar csapatok ezen zóna nyugati határán túl nem jutottak.

C/ Anyag

I. Hadianyag: Azon hadianyagot, amely a románok által megszállandó zónában van, francia tisztek és katonák fogják leltározni és megőrizni, ezt az anyagot, minthogy nem tekintik hadifoglalásnak, a magyarok el fogják vihetni.

Az anyag, amely a semleges zónában van, a magyar kormány rendelkezésére bocsáttatik, amelynek szabadságában van ezt nagy a mostani helyén hagyni, vagy elvinni.

II. A magyar állam tulajdonát képező vasúti és gazdasági anyag: Ennek az anyagnak szintén a helyén fog kelleni maradni addig, amíg fölötte határozat nem hozatik. Leltározna lesz és egy magyar-román komisszió a Condrecourt tábornok elnöksége alatt nekem a használatba vételének kérdésében ajánlatokat fog tenni. (8)

D/ Közigazgatás

A polgári közigazgatás a semleges zónában a szövetséges parancsnokság ellenőrzése alatt a magyar kormány kezében fog maradni: a magyar csendőrség és rendőrségi karhatalom a fent említett parancsnokság vezetése alatt a rend és nyugalom fenntartását fogja biztosítani.

Van szerencsém Kegyelmességedet kérni, hogy szíveskedjék március 21-én tizennyolc órakor Yyx alezredessel azt a dátumot közölni, amikor a magyar csapatok a semleges zóna túloldalán megjelölt határt elérték, mint előbb a B szakaszban említett, hogy a mozdulatok március 23-án kezdődnek és hogy maximális 10 napi időközben kell, hogy végrehajtassanak.

Az anyagok miatti kérdéseket semmi esetre sem szabad azon célból ürügyül venni, hogy ezen határidő meghosszabbíttassék, minthogy minden rendelkezés megtétetett, hogy ezt a kérdést kiürítés után is meg lehessen tárgyalni.

De Lobit s. k."

 

Vyx alezredes szóbeli kiegészítésként tudomására hozta Károlyi Mihálynak, hogy a jegyzékben rögzített új demarkációs vonalak Magyarország jövőbeni végleges politikai határainak tekintendők.

 

 

*  *  *

 

A francia szabadkőművesek elvei szerint kormányzó párizsi politikusoktól sokat reméltek Károlyi és a polgári forradalom főszereplői, mert őket is a szabadkőműves eszmék ihlették.

vili_bohm.jpg

 

Közéjük tartozott Böhm Vilmos szociáldemokrata vezérpolitikus, a honvédelmi minisztérium államtitkára, voltaképpen Károlyi Mihály ideiglenes köztársági elnök helyettese a kormányban.

 

Valamennyiüket mélységesen megdöbbentette az eszmei testvéreiknek hitt francia politikusok megvetően ellenséges magatartása, amelyet tökéletes következetességgel képviselt Budapesten Vyx alezredes.

 

Vyxt így jellemzi a Böhm Vilmos:

„Az antant-tisztekből álló fegyverszüneti bizottság vezetője és teljhatalmú parancsolója Vyx alezredes tudatlan, belsőleg is brutális érzésű katonatiszt. November végén érkezett Budapestre és néhány napon belül kitűnt, hogy tulajdonképpen ő kormányozza az országot. Ő rendelkezik Magyarország vasutjaival, közlekedési utjaival, szénbányáival, nyersanyagtermelésével, rendelkezéseket ad ki, amelyeket a kormány záros határidőn belül köteles teljesíteni.

A teljhatalmú diktátor, aki Magyarország népével és közgazdasági életével rendelkezik, nem ismeri Magyarországot még annyira sem, mint a négy elemit végzett rossz tanuló. Közgazdasági kérdésekben annyira járatlan, mintha soha az ország hírét sem hallotta volna. Föllépésében a győző brutalitása nyilatkozik meg. (...) Ha egy valóban győztes tábornok vagy csapatvezető játszotta volna el ezt a szerepet, ha nem is volna megbocsátható, de megérthető volna ez az eltévelyedés. De hogy egy vezérkari bürókban ülő, alacsony rangú, tudatlan tisztecskének szolgáltattak ki egy fejlődni, élni, demokráciát és békét akaró országot: ez örök szégyenfoltja marad a francia demokrácia történelmének...

 

Vyx kíméletlenségének fegyvere nem a nyílt, férfias harc, hanem az álnokság, a valótlanságok halmozása, a forradalom kormányának állandó megalázása volt... (9)

Vyx alezredes napról-napra átvette a magyar kormány szóbeli és írásos tiltakozásait a fegyverszüneti szerződés megszegése ügyében. Vagy nem válaszol a tiltakozásokra, vagy pedig, ha válaszol, a válaszok rendszerint csalárdságnak, ármánynak, és a valótlanságoknak még a diplomáciában is példátlan sorozatai....

 

A területének, vasutjainak, nyersanyagának, élelmiszereinek tekintélyes részétől megfosztott ország a legsúlyosabb gazdasági válságba kerül. A csehszlovák állam visszatartotta a Németországból Magyarországba küldött szenet, beszüntette saját szenének a küldését is. A kormány kínos helyzetében Vyxhez fordult segítségért, aki minden vagon szenet területi lemondással, jogok eladásával akart megfizettetni...

A kormány megteremtette a szólás- és sajtószabadság és a köztársaság Magyarországát. Vyx azonban a maga személyére és a fegyverszüneti bizottság tagjaiéra nézve a királyoknak kijáró szentséget és sérthetetlenséget akart biztosítani..."

 

A Vyx-szellem kicsúcsosodott abban a 169.3. számú jegyzékben, amelyet február végén a fegyverszüneti bizottság a magyar félhez intézett, s amely jegyzék hű kifejezője annak az őrmestermodornak és militarista brutalitásnak, amely Magyarország megalázását, tönkretételét és eltiprását tűzte ki célul. E jegyzék lényeges részei:

 

»Határozottan kijelentem, hogy a vitát befejezettnek tekintem. Szükségesnek tartom a bizottságot emlékeztetni, hogy a fegyverszüneti egyezmény Magyarországra rá lett erőszakolva az osztrák-magyar hadsereg veresége következtében.

Nem szabad szem elől téveszteni azon lényeges elvet, hogy a fegyverszünet nem szünteti meg a háborús állapotot, ennek következtében a megszálló csapatok parancsnokának a megszállt területen mindazon jogok rendelkezésére állnak, amelyeket a hadijogok neki biztosítanak, kivéve azon jogokat, melyeket a fegyverszüneti szerződés pontjai határozott formában megállapítanak.

Nem tűrhető tehát, hogy a bizottság csökönyösen egyre újabb követelésekkel álljon elő, mintha új tárgyalásokról volna szó, amelyeket két kormány békeidőben, kölcsönösen szükségletük érdekében folytat.

 

Ezen kérdést felterjesztem felettes parancsnokságomnak és fenntartom magamnak azon jogot, hogy az esetben, ha a magyar kormány nem respektálná a kifejtett elveket, oly intézkedéseket ajánljak, amelyeket a helyzet megkíván. «

 

Vyx hatalmi tobzódásának még egy jellemző esetét kell megörökítenem:

Február végén minden jogalap nélkül megbüntette a magyar kormányt, illetve, amint ő ezt telefonon tudomásomra adta, a magyar hadügyminisztert négymillió tölténynek az antant részére való átadására. Minden igyekezetünk, hogy Vyxnek megmagyarázzuk ennek a botorságnak a jogtalanságát, hiábavalónak bizonyult. Kénytelen voltam, hogy nyomást gyakoroljunk a többi antantállam kiküldötteire beadni a lemondásomat. ...

 

Magánügyekben Vyx nem volt ennyire szigorú...

December 23-án Stielly százados útján a magyar kormánytól egy luxusvonat kiutalását sürgeti, mert úgy látszik az alezredes úr megszokta, hogy Franciaországban luxusvonaton utaztassák. Gambetta ezredes részére pedig egy vadászkirándulás céljára kölcsönvonatot igényeltek a szénhiány miatt nyomorgó országtól." (10)

 

 

*  *  *

 

 

1919. március 20. csütörtök

 

 

Az elfogadhatatlan Vyx jegyzék azt jelentette, hogy a polgári kormánynak le kell mondania, ha a jegyzéket visszautasítja.

 

Ki kormányozzon? - erre a kérdésre kerestek választ a délutáni ülésen a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetői, hogy a közülük való miniszterek egységes álláspontot képviselhessenek az estére összehívott Minisztertanácsban. Megbízták Landler Jenőt, keresse fel Kun Béláékat a gyűjtőfogházban és tudakolja meg, mit szólnának egy tisztán szociáldemokrata kormány létre jöttéhez, illetve ők, a kommunisták milyen feltételekkel lennének hajlandók részt vállalnia kormányzásban.

 

Emlékeztetőül: Február huszadikán nagy tüntetést rendezett a Kommunisták Magyarországi Pártja, s ennek során fegyvert is használtak a tüntetők a Népszava székháza közelében, a Conti utca Népszínház utcai torkolatában. Hét rendőrt és népőrt lelőttek. Ezt követően tartóztatták le a kommunista párt egész vezérkarát, Szamuely Tibor kivételével. Érte is tűvé tettek mindent, de sikerült elrejtőznie.

 

Kun Béláék, mint politikai foglyok, enyhe őrizet alatt, tevékenységükben alig korlátozva irányították tovább a gyűjtőfogházból a kommunista szervezkedést.

 

[Berele Kohn élete és halála]


*  *  *

 

 

Mielőtt megtartották volna a tizenhét órára kitűzött kormányülést, a szociáldemokrata párt vezetői tájékoztatták álláspontjukról Károlyi Mihályt. Az ideiglenes köztársasági elnök azonosította magát a szociáldemokrata vezetők kívánságával, s ennek megfelelően nyilatkozott a Minisztertanácsban.

 

Közlendőit ekként terjesztette elő:

 

a/ - az antant ultimátumát vissza kell utasítani;

b/ - ha ez megtörténik, akkor a hivatalban lévő koalíciós kormánynak le kell mondania;

c/ - a lemondott kormány helyét átveszi egy tisztán szociáldemokrata miniszterekből álló kabinet, amely meg fogja tagadni a Vyx jegyzék parancsolta követelések végrehajtását;

d/ - addig is, amíg megalakul az egypárti szociáldemokrata kormány, helyükön maradnak a most lemondott minisztertanács tagjai az ügyek vitelére;

e/ - ő, Károlyi Mihály nem adja fel köztársasági elnöki posztját, mert szilárd emberi és politikai helytállást követelnek tőle a nehéz körülmények.

Minden úgy történt, ahogy Károlyi közvetítette a szociáldemokrata vezérek akaratát. De őt sem avatták be mindenbe, - épp a személyét illető legfontosabb elhatározásba: Nem maradhat államfő, ha sikerül megegyezniük a kommunista vezetőkkel.

 

A polgári köztársaság utolsó, önmaga feloszlatását kimondó kormányának ülésén egyetlen szót sem ejtettek a szociáldemokrata miniszterek a kommunistákkal egyidejűleg folytatott tárgyalásaikról.

 

Nem értették a koalíciós kormány polgári miniszterei, miért követelik szociáldemokrata társaik a fogva tartott kommunista vezetők azonnali szabadlábra helyezését, amelybe vonakodva bár, de kisebbségi helyzetük miatt bele kellett egyezniük.

(11)

 
 
< Előző   Következő >