1919. május 13. kedd Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. május 13. kedd

 

 

A Győri Hírlap e napi száma közölte:

„Kérelem.

Házmesterné vagyok, férjem vöröskatona. Nyolc fiam van és most született kilencediknek egy kis leányom. Gyermekkocsit nem tudok venni. Felkérem valamelyik jószívű anyát, akinek nélkülözhető gyermekkocsija van, ajándékozzon meg vele, hogy bátyjai a friss levegőre kitolhassák. Ha némi gyermekruhát is kaphatnék, nagyon hálás szívvel venném, mert a gyermekfehérneműnek is teljes hiányában nagyok.

Takács Mártonné, Győr, Kossuth utca 4."

 

*  *  *

 

A Szolnoki Munkás e napi számában olvasható:

„Szorul a kapca a burzsoák körül.

A hadügyi népbiztos hárommillió korona hadisarcot rótt a szolnoki ellenforradalmárokra és burzsoákra.

Postai kézbesítők járnak utcáról utcára, névlajstromokat tartva kezeikben és sorra szólítgatják fel a tehetősebbeket, a vagyonban dúskálkodókat a Fehér-féle bankban való jelentkezésre.

Ijedt ábrázattal vánszorognak a takarékba, ahová más alkalommal felemelt fővel, mosolygó arccal és duzzadt orcákkal hordták a betéteket."

(192)


*  *  *

 

Kifizetések az Írói Direktórium pénztáránál:

Somlyó Zoltánnak meg nem nevezett írásműért - 1000 korona.

Barta Lajos egy cikkéért - 650 korona.

Baron Ede röpiratáért - 300 korona.

 

*  *  *

 

Jegyzőkönyvi kivonat Kiskunhalas intézőbizottságának üléséről.

„Gregus elvtárs kéri a szakszervezetet, hogy az iparostanonc-iskolában egy idő óta beállott véghetetlen duhajkodó magaviseletet tanúsító ifjak megfenyítésére nyújtson módot, vagy adjon tanácsot, mert többek között a következő tűrhetetlen esetek fordultak elő, amit elnézni sehogy sem lehet, mert szinte a tanítónak veszélyes a fegyelmeződorgálást ellenük használni.

Ugyanis az iskolaépületben, a folyosón, az osztályban pipáznak, dohányoznak, fütyülnek, verekednek, az osztályból előadás alatt szó nélkül ki és be valóságos sétát rendeznek, s ez alkalommal az ajtót mód nélkül csapdossák, s ha a tanító rendre utasítja őket, az osztályt elhagyják.

Kicsengetéskor, alighogy berregni kezd a csengő, az ajtót a kintlévők kinyitják, és bekiáltanak többszörösen: - Vége, elvtársak, ki az osztályból! stb.

Földvári elvtárs mondja, őt meglepi ez a dolog, mert azoknak is éppen. olyan fegyelmezettnek kell lenniök, mint más tanulóknak, mivel tanulás nélkül a tanoncifjak sem lehetnek el, s kéri a szagszervezetet, hogy forduljon az intézőbizottsághoz sürgős és hathatós intézkedésért.

A szakszervezet megdöbbenéssel veszi tudomásul, s kéri a jegyzőt, hogy kivonatilag értesítse az Intéző Bizottságot, és kérjünk sürgős intézkedést a tanoncok megfegyelmezésére vonatkozólag.

Kiskunhalas, 1919. május 13."

 

*  *  *

 

A szegedi dr. Kelemen Béla naplójából:

„Délelőtt 10 órakor jöttek össze nálam a végrehajtó bizottság részéről: Gömbös, Szakács, Kószó és Back, az aradiak részéről: Varjasy, Zerkouitz, Pá  losy, Fülöp Béla és Eckhardt Tibor.

Megbeszélésünk közben Varjasy és Zerkovitz elmentek, hogy meglátogassák az itt tartózkodó de Lobit francia tábornokot. Félóra lefolyása után visszajöttek és azt a hírt hozták, hogy rövid idő alatt ideérkezik mezőhegyesi internáltságából Károlyi Gyula gróf s vele a többi aradi miniszter.

Varjasyék utasítást is kaptak, hogy szervezzenek katonai erőt, s akkor a francia sereg támogatni fogja őket abban, hogy megindulhassunk Budapest felé. A francia főparancsnok azt is kívánja, hogy az aradi alakulat keressen érintkezést a bécsi comitéval, másrészt pedig a szegedi bizottsággal jusson megállapodásra, s azzal harmóniában járjon el. Értesülést nyertek arról is, hogy külügyminiszterünk, báró Bornemissza Gyula már el is utazott Bécsbe, hogy az ottan székelő magyar nemzeti comitéval érintkezésbe lépjen.

A francia megszálló csapatok felett, a főparancsnokuk, de Lobit tábornok ma szemlét tartott. Maga a kép igen festői és szép volt. A színes csapatok látványa, a spahik pittoreszk csapata szokatlan, színes és gyönyörködtető volt. A fegyelem, a mozdulatok, az evolúciók egzaktsága, precizitása azonban hiányzik.

A szemlén de Lobit tábornokon kívül Gondrecourt és Charpy tábornokok vettek részt."
(193)

 
< Előző   Következő >