1919. április 15. kedd Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. április 15. kedd

 

 

 

„A belügyi népbiztos elrendeli, hogy az összes helyi, járási és megyei tanácsok területén megjelenő, bármily néven megnevezendő napi- vagy hetilap, havi folyóirat, egyszóval minden időszaki sajtótermék kiadója köteles a sajtótermékek címét, szerkesztőjének nevét, munkatársainak névsorát, a szerkesztőség és a kiadóhivatal pontos megjelölésével negyvennyolc óra alatt a törvényes következmények terhe mellett a Sajtótermékek Országos Tanácsával (Budapest, V. Markó utca 25. IV. emelet 445. ajtó) közölni, ugyanakkor a lap legutolsó számának egy példányát is be kell küldeni.

 

Vágó Béla s.k.

belügyi népbiztos."

 

 

*  *  *

 

 

A Pécsi Est értesülése:

 

Székházaként vehette birtokába a magyarországi anarchisták budapesti csoportja a Mária-kongregációk palotáját a Damjanich utcában. Kitűzték az épület homlokzatára a mozgalom jelvényét, a fekete lobogót és ott is maradt az a tanácsköztársaság bukásáig.


Az anarchista mozgalom lapja, a Társadalmi Forradalom első száma is ezen a napon jelent meg. így kezdődik egyik cikke:

 

„PROLETÁR!

 

Olyan hatalmat adtál a Kormányzótanács kezébe, amilyen hatalommal a világtörténelemben még egy kormányforma sem rendelkezett.

 

A római Cézárok, a bizánci Császárok nem rendelkeztek ilyen hatalommal. Mert azok élet és halál urai voltak, de egy nemzet vagyonával nem rendelkeztek, mint az általatok oly félelmetes magasságra emelt kormányzótanács."

 

 

*  *  *

 

 

Móricz Zsigmond tollából két riport jelent meg ezen a napon.

Az egyik a Somogyi Vörös Újságban, a másik a Pesti Hírlapban.

 

Idézet az előbbiből, amely „A szentjakabi iskola" címmel jelent meg Kaposvárott:

 

„…Ennek a most összeomlott társadalomnak volt egy kedves jelszava: A tudomány hatalom!

Ez egy nagy igazság, s az uralkodó osztály ezt a hatalmat, a tudományt nem is adta ki a kezéből soha.

 

Csak gondoljunk arra, hogy egy Eszterházy herceg mi mindent nem csinált, hogy a gyerekét megtanítsa arra, hogy ezzel a hatalommal bírjon. Ha hülyének született is a fia, a lánya, még akkor is parányi korától kezdve a világ minden iskoláját, tudósát, orvosát, nevelőjét mind odaszedte hozzá, hogy embert faragjon belőle. Iskolába egy órára sem küldte Szentjakabra, de Pestre, Bécsbe, Londonba, Oxfordba.

 

A béreseinek gyereke pedig lehetett olyan lángész, mint Napóleon, mégis két óráig kellett gyalogolnia, míg egy kis iskolát talált. ...

 

Nem így lesz ezután.

 

Gondolja meg azt minden szegény ember, hogy a gazdagok ezer és ezer esztendeig uralkodtak rajtuk a tudomány segítségével. Most tehát, ha elvettük tőlük a gazdagságot, el kell venni a tudományt is.…

A fekete tudomány zsarnoki hatalom volt.

A vörös tudomány vörös, felszabadító hatalom lesz.

Gondoljatok tehát róla, hogy azok is részesüljenek belőle, akiket a régi zsarnokok írni-olvasni se tanítottak meg.“

 

 

*  *  *

 

 

Móricz másik riportja a Pesti Hírlapban Magyarország a béke útján" címmel jelent meg.

Néhány kis bekezdés az írásból:

 

„Valóságos csoda, amit most láttam.

 

Somogyban voltam, s az ottani termelőszövetkezetek berendezését néztem meg. ...

És milyen öröm, lelkesedés, boldogság az emberekben. A kerülő, a béres, az intéző, a főintéző, az irodai írnok, az igazgató; mind, mind boldog és vidám és megelégedett és tüzel a munka boldog lázától!

 

Ki hitte volna, hogy a háború iszonyú és nyomorult korszaka után ekkora életpezsdülés fakad ilyen gyorsan, ilyen tüneményes bujasággal.

 

Azok után, amiket Somogyországban láttam, egy csöppet sem csodálkozom a somogyiak nagy önérzetén, hogy Somogy indította meg a világ új rendjét. S egy csöppet sem kételkedem, hogy az ország minden vármegyéje rohanni fog az új termelő rend megvalósítása felé.

 

Magyarország végre a boldog béke útján halad. Erről szent meggyőződéssel teszek tanúságot.“

 

 

*  *  *

 

 

Lukács György elméleti cikket írt a Népszavába „A győzelmes proletariátus taktikája“ címmel. Idézetek a cikkből:

 

„Mit jelent az államhatalom megragadása a proletariátus szempontjából?

 

Jelenti elsősorban annak lehetőségét, hogy a proletariátus a maga osztályküzdelmét igazán végigvigye. De hangsúlyozzuk: csak a győzelmes befejezés lehetőségét jelenti és nem magát a győzelmet. Ezt a különbséget azért kell hangsúlyozni, mert ennek a különbségnek a birtokában az osztályharcot élesebbé, kíméletlenebbé kell tenni. ...

 

Mert azt osztályharc célja még nincsen elérve. ...

 

„Az államhatalom birtoka azt jelenti, hogy itt a pillanat az egykor elnyomó osztályok megsemmisítésére. Itt a pillanat, de élni is kell vele!”

 

„A magyar burzsoázia része a világburzsoázia közös frontjának. A magyar proletariátus tehát nemzetközi kötelességet teljesít, ha irgalmatlanul végigküzdi a maga osztályharcát és a világ proletariátusa iránti kötelességét mulasztja el, ha itt bármiféle okból megáll, ingadozik vagy érzelmi tekintetekre hallgat.“

 

 

*  *  *

 

Kun Béla előadása a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács ülésén:

 

„... Hangsúlyozom, hogy a burzsoázia még él, él mint osztály, és ha mi nem is akarjuk, hogy a burzsoáziát egyenként irsuk ki, ha mi nem is azt akarjuk, hogy egyenként álljunk bosszút a burzsoá osztályon, de kétségtelen, hogy a burzsoá osztály létét minden erővel meg kell semmisítenünk...

Mi, elvtársaim, nem békülünk ki mindaddig, amíg egyáltalán léteznek osztályok...

 

Ennek a tanácsnak hármas a feladata. Azt jelenti, hogy megszüntetjük vele a burzsoá államrendszernek megfelelő hármas funkciókör megoszlását, azt, hogy külön hozzák a törvényt, külön hajtják végre és külön bíráskodnak a törvények megszegői fölött. A munkástanács, elvtársak, ismétlem, dolgozó testület lesz, amely dolgozó testület hozza a törvényt, hajtja azt végre és bíráskodik annak megszegői fölött.

 

A munkástanácsok szerepe nemcsak ennek a hármas feladatnak a végrehajtása, de egyúttal a munkásság osztályharcának továbbszervezése a legszélesebb keretekben.

 

Elvtársaim! Kijelentem azt, hogy nincs rá hatalom, ami engem a magam bolsevik álláspontjáról eltérítsen. ...

 

Azt kívánom most, amikor a pártvezetőség nevében üdvözlöm önöket, hogy ez a Budapesti Munkástanács, amelyben a Magyarországi Szocialista Pártnak tagjai ülnek benn egytől egyig, hogy ez egy dolgozó és nem egy fecsegő testület legyen. ...

 

Ez a munka, elvtársaim, nemcsak a magunk munkája, nemcsak a magunk érdeke, nemcsak az egy nyelven beszélők munkája, nem a magyaroknak munkája és a magyaroknak érdeke, mert mi nem először vagyunk magyarok, hanem először proletárok vagyunk, s ez a munka a nemzetközi proletariátus érdekében kifejtett munka. S elvtársaim, amint kezdtem az előbbi ülésen, úgy most végzem azzal, hogy a nemzetközi proletárforradalnm érdekében dolgozzunk!

 

Éljen a nemzetközi proletárforradalom!“

 

 

*  *  *

 

 

Vörös Újság: Részlet a lakásügyi népbiztosok 7. számú parancsából:

 

„Tekintettel arra, hogy többszöri figyelmeztetésünk dacára is a jogosulatlan lakásrendelők ezrei zaklatják és zavarják a kerületi lakásbizottságokat, megparancsoljuk, hogy mindazokat, akiknek lakáskérését, mint határozottan jogosulatlant a kerületi lakásbizottságok visszautasítják, nyomban letartóztassák és forradalmi törvényszék elé állítsák.

 

Szamuely Tibor, Vágó Béla népbiztosok“

 

 

*  *  *

 

 

Szamuely: Lakáskereskedők c. cikkéből, amelyet a Vörös Újság közölt:

 

„A Központi Lakásbizottság, amely egyetlen tőrdöféssel egyszer s mindenkorra megszüntette a régi lakáshivatalban már szokássá vált visszaéléseket és panamákat, meg akarja és meg fogja semmisíteni azokat a visszaéléseket is, amelyeket ezek az ismert zsarolók most sietve akarnak átplántálni a kerületi lakásbizottságok környékére.

 

Ezek az aljas kísérletek azonban vissza fognak pattanni arról az erős, áttörhetetlen falanxról, amellyel a szervezett munkásság védelmezi, ha kell, még saját élete feláldozásával is, a proletárforradalom szervét.

 

A szervezet munkásságnak meg kell mutatni az öklét azoknak a lelketlen gonosztevőknek, akiknek már réges-régen a börtönben vagy a bitófán van a helyük.“

 
< Előző   Következő >