1919. augusztus 5. kedd Nyomtatás E-mail
1919. augusztus 5. keddMagyarországon, 1919-ben ezen a napon dördültek el utoljára a vörös kézben lévő fegyverek.

Tapolca Zala megyei mezővárosból elmenekült a direktórium, amikor értesült Kun Béláék bukásáról. De a direktóriumi tagok változatlanul hittek a diktatúra fennmaradásában. Ezért 120 karhatalmistával tértek vissza a városba Tapolca vezető kommunistái. Első dolguk volt huszonnégy polgárt letartóztatni.

Erről a szerveződő fehér-hadsereget értesítették a kommunisták elől menekülők.

Késedelem nélkül Tapolcára robogtak egy páncélvonattal, mert úgy tudták, hogy a letartóztatott polgárokat ki akarják végezni. Heves utcai harc keletkezett.

Kiverték a vörösöket a városból, de a fehérek közül ketten életüket vesztették: Pethő István hadnagy, a páncélvonat parancsnoka és Rosenberg Géza gyalogos közkatona.

(491)


*  *  *


Őrtilos község határában frontról menekült, ismeretlen vöröskatonák bujkáltak.

Helybeli katonaviselt férfiak elhatározták, hogy letartóztatják a hívatlan vendégeket. De azok elszánták magukat a tűzharcra. Valóságos ütközet keletkezett.

Két őrtilosi fiatalember, a huszonkét éves Ivanics Ferenc és a huszonhárom éves Bogdán György elesett. A vörösök elmenekültek.


*  *  *


A keszthelyi Testvériség még mindig ugyanolyan hangnemben írt, mint a vörös diktatúra idején. E napon így tudósított az Alsózsiden lezajlott harmadikai fegyveres incidensről:

"Németh János építőmunkás elvtárs 22 éves korában Alsózsiden a polgárok golyójától találva szörnyethalt.

Szerencsétlen elvtársunk burzsoáktól félrevezetve ellenforradalmi agitációt fejtett ki, miközben elérte a végzet. Temetése 4-én délután történt.

Szocialista becsületességéhez méltóan megbocsátottunk a szerencsétlenül járt eltévelyedettnek, akit a Munkástanács, mint saját halottját a maga költségén temettette el."


*  *  *


Az új Peidl-kormány és Mardarescu román főparancsnok 1919. augusztus 5-én már ÚJRA Magyar Népköztársaságnak titulálta a bukott vörös diktatúra utáni  rózsaszín roncsállamot,  - ahogy korábban károlyimiskáék.

0805mardarescu.jpg

Peidlék antanthoz írt levelének  melléklete tartalmazta a román  FEGYVERSZÜNETI FELTÉTELEKET, - az előTrianont:

„Az Antant Katonai Misszió Vezetőségének Budapest


A magyar népköztársaság kormánya folyó évi augusztus hó 5-én a román királyi csapatok főparancsnokságától a mellékelt fegyverszüneti feltételeket vette:

Mivel az 1918. évi november hó 13-án kötött fegyverszüneti feltételekben vállalt kötelezettségek is rendkívül súlyosak és ezen újabb terhek az országot létében semmisítenék meg, - a döntést az antanthatalmak kezébe helyezi.

Egyúttal felkéri az antant képviselőjét az érdemleges tárgyalások közvetítésére.

Budapest, 1919. augusztus 5.

A magyar népköztársaság kormánya nevében:

Ágoston külügyminiszter."

(492)


*  *  *


A román fegyverszüneti feltételek:


„A Magyar Népköztársaság Kormányának,

Budapest


Fegyverszüneti tervezet, amely megszünteti az ellenségeskedést Románia és Magyarország között
.

a) A magyar népköztársaság átadja az összes hadianyagot, mely alól kivételt képeznek azon anyagok, amelyek a megengedett fegyveres erő fenntartásához szükségesek.

Ezen hadsereg, beleértve az összes tiszteket, nem lehet több 15 ezernél. Ezen hadsereg kiegészítése, csoportosítása utólag lesz megállapítva.

b) A magyar népköztársaság mindazon gyárakat, melyek fegyver és muníció gyártásával foglalkoztak, Románia javára leszereli, ezen leszerelést román specialisták és magyar munkások hajtják végre.

c) A magyar népköztársaság átadja mindazon felszerelés 50 %-át, amely 300 ezer főnyi hadsereg szükségletét fedezi.

d) A magyar népköztársaság átadja vasúti felszerelésének, gépeinek, a vasúti mozgó anyagoknak, s a javításukhoz szükséges eszközöknek 50 %-át.

e) A magyar népköztársaság átad 400 személyszállító és 400 teher autómobilt jó és üzemképes állapotban.

f) A magyar népköztársaság kiadja minden szarvasmarháinak és egyéb állatállományának 30%-át.

g) A magyar népköztársaság átadja minden mezőgazdasági gépének 30 %-át.

h) A magyar népköztársaság átad 20 ezer vagon búzát, 10 ezer vagon tengerit, 5 ezer vagon árpát és rozsot.

k) A magyar népköztársaság átadja vízijárműveinek 50 %-át. ...

II. A magyar népköztársaság saját költségén tartozik élelmezni a megszálló román haderőket, melyek a Tiszától nyugatra szállták meg az országot.

III. A román királyi hadsereg keletre való visszavonulása csak ezen feltételek teljesítése után fog megtörténni.

Az a) alatti pontokban foglaltak átvételét egy ad hoc bizottság fogja végezni, amelynek székhelyét és az átadás idejét később fogja meghatározni a román katonai parancsnokság.

Ezen egyezmény elfogadásának 48 órán belül meg kell történnie. Ellenmondások, helyesbítések nem vétetnek figyelembe.

Azon esetben, ha a magyar népköztársaság ezen feltételeket el nem fogadná, a román királyi csapatok a feltételekben meghatározott anyag készletet és állatállományt kénytelen lesz elvenni.

Budapest, 1919. augusztus 5.

Mardarescu s.k. tábornok.”

(493)

 
< Előző   Következő >